Stappenplan

Geologische quickscan

Bij een geologische quickscan wordt er bekeken of er geologisch potentieel is om aardwarmte te winnen. Hierbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van potentiële watervoerende lagen en de algemene ligging hiervan ten opzichte van naburige gas- en olievelden, breuken en de diepte.

Aanvraag opsporingsvergunning

In de opsporingsvergunning vraagt de aanvrager exclusiviteit aan om in het aangegeven gebied aardwarmteboringen te mogen uitvoeren.

Groot geologisch onderzoek

In dit vervolg-onderzoek wordt veel dieper ingegaan op de al aanwezige gegevens over de ondergrond. Uit dit onderzoek komen voldoende gegevens om tot een boorontwerp te komen. Dit onderzoek dient ook als basis voor de garantieregeling en eventuele verzekeringen.

Haalbaarheidsonderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek voor aardwarmte maakt aannemelijk dat het aanleggen van een aardwarmtedoublet economisch verantwoord is.

Subsidies

Subsidies zijn noodzakelijk bij de realisatie van innovatieve en aardwarmteprojecten. Een subsidieadviseur zoekt dit uit welke subsidies interessant zijn. Voor het winnen van aardwarmte op grotere diepten kan gebruik gemaakt worden van de SDE+ subsidie.

Aanvraag omgevingsvergunning

Als de boorlocatie duidelijk is dan kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden voor de aanleg van de boorlocatie, het pomphuis, het leidingwerk en een eventuele waterbuffer. Deze vergunning is een verplichte voorwaarde voor de SDE+ subsidie.

Samenstellen organisatieschema

Er zijn veel verschillende partijen betrokken bij een aardwarmteproject. Een projectteam wordt vastgesteld zodat duidelijk is wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft. Dit voorkomt discussies tijdens het boorproces.

Boorontwerp

Met de resultaten van het groot geologisch onderzoek wordt een gedetailleerd boorontwerp gemaakt. Verschillende opties worden vergeleken qua kostprijs en opbrengst van warmte. Ook risico's en kosten worden geëvalueerd en waar mogelijk beperkt.

Aanbesteding boorproject

Op basis van het boorontwerp kunnen boormaatschappijen een offerte uitbrengen. De keuze voor de contractvorm is hier erg belangrijk, bijvoorbeeld daily rate of lump sum. De boorcontracten zijn erg belangrijk bij het vaststellen van waar de risico's liggen.

Boormanagement

Gericht toezicht op de booractiviteiten oor boormanagement is vanuit de overheid een verplicht onderdeel. Vanwege het ontbreken specifieke mijnbouwkundige kennis bij opdrachtgevers is het noodzakelijk om externe expertise in te huren.

Voorbereiding boortraject

Om de boring daadwerkelijk uit te kunnen voeren, moet de initiatiefnemer aantonen dat de boring veilig en volgens de wettelijke regels plaatsvindt. Dit gebeurt via meerdere documenten: verificatie boortraject, zelfevaluatie boorproces, drilling programme en Melding Besluit Algemene Regels Milieu Mijnbouw

Testen

Na het voltooien van elke boring is het noodzakelijk om een productietest uit te voeren om te weten of de put voldoende warm formatiewater kan leveren. Daarnaast moet vastgesteld worden of de gerealiseerde capaciteit voldoet aan de verzekerde productiecapaciteit.

Ontwikkelen putten

Na afronding van de boringen is het belangrijk dat de putten schoongemaakt worden. Bij het ontwikkelen van de putten wordt m.b.v. een filterinstallatie boorspoeling en zanddeeltjes uit het boorgat zo goed mogelijk verwijderd, waardoor het risico op verstopping van de putten geminimaliseerd wordt.

Aanleg bovengrondse installatie

Na een succesvolle test van beide putten en het installeren van de definitieve productiepomp (ESP) en het afsluiten van de putten met een wellhead is de boormaatschappij klaar en kan de installatie aangesloten worden op de bovengrondse installatie. De aanlag hiervan vindt meestal plaats nadat beide putten afgerond zijn. Dan is pas bekend wat de capaciteit van de warmtewisselaars en de pomp moet zijn.

Winningsvergunning

Als alles geplaatst is kan de gehele installatie worden getest. Deze langere test geeft een beeld van de maximaal te realiseren debieten en de benodigde injectiedrukken. Op basis hiervan kan bepaald worden of de bron doelmatig geëploiteerd kan worden. Als dat het geval is dan kan de winningsvergunning aangevraagd worden.